Gharana

Agra Gharana

This week we focus on the growth and development of Agra gharana.

1:10:27
RJ: Shrinkhla

Agra Gharana

This week we focus on the growth and development of Agra gharana.

Maestros featuring are Pt Dinkar Kaikini, Pt Raja Kale, Pt Shounak Abhisheki, Pt Jitendra Abhisheki, Vidushi Subhra Guha and Ustad Faiyaz Khan.

Songs in this Program