Abdul Halim Jaffer Khan

play
Ustad Abdul Halim Jaffer Khan - Sitar I

Ustad Abdul Halim Jaffer Khan presents raga Kedar and Gorakh Kalyan

1:18:16

Abdul Halim Jaffer Khan

play
Ustad Abdul Halim Jaffer Khan - Sitar II

Ustad Abdul Halim Jaffer ragas Abhogi and Chakradhun

1:19:22

Abdul Halim Jaffer Khan

play
Ustad Abdul Halim Jaffer Khan - 70th Birthday Release

Ustad Abdul Halim Jaffer Khan presents ragas Tilak Kamod , Jaijaivanti and Sindhu Bhairavi

0:59:52